Vedtekter

 

VEDTEKTER FOR RØA REVY-OG TEATERSKAP

 §Gruppens navn er Røa Revy- og TeaterSkap- forkortet RRTS.

Røa Revy- og TeaterSkap ble stiftet 17. september 2015.

Røa Revy- og TeaterSkap er en ideell forening basert på frivillig innsats. Målet er å skape og fremføre kulturaktiviteter i nærmiljøet for sal og scene.

§2 Formål:

Røa Revy- og TeaterSkaps formål er å:

 • engasjere befolkningen og knytte enkeltmennesker sammen på tvers av alder, kjønn og etnisitet i positive sosiale og kunstneriske aktiviteter
 • bringe frem talenter som ønsker å underholde i nærmiljøet
 • skape entusiasme i lokalmiljøet i bydel Vestre Aker

§3 Organisasjonsnummer

Røa Revy- og TeaterSkap er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund registrene 17. september.
Organisasjonsnummer 916037279

§4 Organisering

Røa Revy- og TeaterSkap består at et styre samt medlemmer som ønsker å engasjere seg.

Styrets sammensetning og organisering

 • Styret består av leder i tillegg til tre til fire medlemmer samt ett varamedlem.
 • Styremedlemmer må være medlemmer av RRTS.
 • Styret velges for 2 år om gangen, fortrinnsvis slik at bare halvparten av styremedlemmene velges hvert år.
 • Styremedlemmer kan gjenvelges for en eller flere perioder dersom årsmøtet vedtar dette.
 • Styret konstituerer seg selv.
 • Styret skal ha minst 4 møter pr kalenderår i tillegg til årsmøtet.
 • Alle saker som behandles av styret avgjøres med simpelt flertall. Hvert styremedlem har en stemme. I tilfelle stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
 • For å være beslutningsdyktige må minst 3 styremedlemmer være tilstede.

Styrets oppgaver

 • Styret fører protokoll fra styremøtene og årsmøtet.
 • Styret har ansvar for å legge fram årsberetning, regnskap og budsjett til årsmøtet.
 • Styret skal arbeide i samsvar med de føringer som blir lagt på årsmøtet.
 • Styret er ansvarlig for hvert år å utarbeide en aktivitetsplan med budsjett og oppfølgingsansvar.
 • Styret delegerer arbeidsoppgaver til foreningens medlemmer.
 • Styret er ansvarlig for å sende inn årsregnskap til Brønnøysundregistrene innenfor tidsfristen for frivillige foreninger.
 • Styret har ansvaret for å representere RRTS utad og kontakt med eventuelle samarbeidspartnere.

§5 Medlemskap

Det er kun en type medlemskap:
– Medlemskapet gir anledning til aktiv innsats.

Årskontingent

 • Årskontingenten fastsettes på årsmøte.
 • Innbetalt årskontingent er en forutsetning for medlemskap.

§6 Årsmøtet

 • Alle medlemmer som har betalt inneværende års medlemskontingent har rett til å møte på årsmøtet med tale og stemmerett.
 • Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars.
 • Saker som skal behandles på ordinært årsmøte må meldes til styret innen utgangen av januar måned.
 • Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret eller når halvparten av medlemmene krever det.
 • Varsel om innkalling sendes ut elektronisk en måned før møtet.
 • Innkalling til årsmøte skal være medlemmene i hende (elektronisk) senest 14 dager før møtet finner sted.
 • Fullmakt utstedes hvis man ikke selv kan være tilstede. Hvert medlem kan ha inntil 2 fullmakter.

Årsmøtet skal behandle

 • Valg av møteleder og valg av person til å signere årsmøteprotokoll.
 • Årsberetning.
 • Regnskap og eventuell revisjonsberetning.
 • Fastsettelse av årskontigenten for medlemmer og for støttemedlemmer.
 • Budsjett.
 • Planer for neste periode.
 • Valg av styre, valgkomite og revisor.
 • Innkomne forslag.

Valgkomiteen består av 2-3 personer

§7 Vedtektsendring

Vedtekter for Røa Revy- og Teaterskap kan endres av ordinært årsmøte med 2/3 flertall.

§8 Oppløsning av Røa Revy- og Teaterskap

Oppløsing av Røa Revy- og Teaterskap krever 2/3 flertall på årsmøte.

Eventuelle midler etter oppløsning av Røa Revy- og Teaterskap skal disponeres av Røa Vel. Midlene skal, om det lar seg gjøre, komme annen ikke-kommersiell teaterdrift eller kulturell aktivitet i nærmiljøet til gode.

Comments are closed