Bogstadspillet!

Det går et historisk sus over bydelen vår. Bogstad-spillet er under oppseiling. Tidspunktet er ennå ikke endelig bestemt, sier forfatter og regissør Karoline Gregersen. Røa Revy- og TeaterSkap er spurt om å bistå denne historiske begivenheten med å sette scene. Vårt lokale kulturliv skal på kartet – en gang for alle! Dette er starten på noe stort – det er vi sikre på!

Status pr. september 2023:
Research-arbeidet for manusproduksjon til Bogstad- spillet er påbegynt. Det skal bli en større oppsetning, et storslagent historisk ute-teater på Bogstad Gård, der musikk og dans blir sentralt. Alt i naturskjønne omgivelser som bare Bogstad Gård og Bogstadvannet kan by på! Alle forstår at dette må bli vakkert!

Musikalsk ansvarlig for Bogstads- pillet blir Fredrik Otterstad. Han har også påbegynt sitt arbeide.
Det er nylig inngått en avtale mellom Karoline, Fredrik, Bogstad Gård og Røa Revy- og TeaterSkap. Avtalen gir enerett for utvikling av manus og musikk for Bogstad- spillet til Karoline og Fredrik og sikrer dem et nært samarbeid med Bogstad Gård i prosessen. Avtalen gir også visningsrett for Bogstad- spillet på Bogstad Gård til Røa Revy- og TeaterSkap, når verket er laget. Avtalen inneholder dessuten detaljerte bestemmelser om målgrupper, partenes forpliktelser, økonomiske budsjetter mv. Avalen er laget for å sikre et godt grunnlag for søknader om tilskudd og annen økonomisk støtte – til utvikling av Bogstadspillet.
Karoline har et innledet et nært samarbeid med Bogstad Gårds administrasjon. Hun og Otterstad samarbeider også med mange av de lokale spesialistene som kan sin, eller vår, historie.
Arbeidet med å skaffe midler til manus og musikkproduksjon påbegynnes i løpet av høsten 2023.

Om Bogstadspillet
Det settes selvfølgelig søkelys på Bogstad Gårds betydning for utviklingen av det demokratiske Norge, med Peder Anker og svigersønnen grev Wedel Jarlsberg. Statsmannskapet og de kvinnelige lederne som drev gården og forretningene sammen med sine statsmenn, og ikke minst i deres fravær. Samtidig ligger det en viktig lokal historie og venter, med folk, familier og barn, deres arbeidsplasser og husmannsplasser, hverdagsslit, kjærlighet, skjebner, håp og tro.

Litt om Bogstad Gårds historie
Bogstad-spillet vil bygge på historien som har ledet frem til dagens Bogstad Gård, vårt felles museum
som ble ryddet i forhistorisk tid og var i drift gjennom første del av middelalderen
som ble liggende øde etter svartedauden i 1349 – men senere kom i drift som leilendingsgods under Hovedøya kloster. Etter reformasjonen i 1536/37 ble imidlertid alt kirkegods overført til kronen
som kom i privat eie i 1649. Under krigene på 1600-tallet ga fogden Morten Lauritzen («Ugle») kongen store lån. Da lånene ikke ble tilbakebetalt fikk han skjøte på Bogstad gård og andre gårder i Sørkedalen. Godset omfattet både jord- og skogeiendommer, og dannet grunnlaget for næringer som sagbruk og trelasthandel som utviklet seg på 1600-tallet.
som ble overtatt av forretningsmannen Peder Anker i 1772 – og det blir nok omtrent her Bogstad-spillet starter. Han utvidet hovedbygningen og innredet hjemmet med kunst og møbler etter moderne europeisk smak. Peder Anker ble senere Norges første statsminister (1814- 22), og tilbragte deretter sine siste leveår på gården. Hans datter Karen Anker, som ble grevinne da hun giftet seg med grev Herman Wedel Jarlsberg, bosatte seg etter hvert med ham på Bogstad gård, hvor deres barn vokste opp. Hennes mann greven drev konsernet videre til Peder Ankers død i 1824 – som er omtrent tidspunktet der Bogstad-spillet vil avslutte for denne gang. I 1854 ble godset delt mellom arvingene. Nesten hele skogarealet, jernverkene og sagbrukene gikk da samlet over til familiegrenen Løvenskiold. Dagens firma, Løvenskiold-Vækerø, er basert på det gamle Bogstad-godset.
som beholdt et mindre skogareal og en del dyrket mark. Mesteparten av disse eiendommene ble solgt til Oslo kommune i 1955. Gården beholdt kun 130 mål park og annet terreng rundt hovedanlegget, og godset ble gitt bort som gave til en privat stiftelse samme år, og åpnet som museum. Museet eies fortsatt av Bogstad Stiftelse, men forvaltes av Norsk Folkemuseum.